Kuinka valita hyvä Personal Trainer?

Hyvä personal trainer

Hyvä Personal Trainer suunnittelee, auttaa tavoitteiden asettamisessa, luo positiivisen ilmapiirin, opettaa taitoja, huomioi yksilölliset erot, kuuntelee ja rakentaa asiakkaiden itseluottamusta. Hänen toiminta on kannustavaa, päätöksiä perustelevaa, vaihtoehtoja tarjoavaa ja kaikenlaista syyllistämistä karttavaa.

Mutta kuinka ihmeessä valita hyvä Personal Trainer kymmenien ehdokkaiden joukosta? Listasin 8 keskeistä ominaisuutta, joista tunnistat hyvän Personal Trainerin.

1. Hyödyntää tieteellistä tietoa

Hyvä Personal Trainer noudattaa tieteellisyyden periaatteita, joita tukee mm. jatkuvasti päivittyvä tutkimustieto sekä yleiset ravitsemussuositukset.

Näyttöön perustava PT ymmärtää valmennusprosessin monitieteellisyyden ja arvostaa fyysistä, psyykkistä sekä käyttäytymistieteellistä valmennusta.

Kaikkea ei kuitenkaan tarvitse osata itse. Hyvä PT käyttää tarvittaessa hyödykseen ulkopuolisten asiantuntijoiden / kollegojen apua. Tämä edellyttää verkostoitumista esimerkiksi ravitsemusterapeuttien, psykologien ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Asiakkaan näkökulmasta on hyvä tiedostaa, että Personal Trainer on vastuussa paitsi oppimisestasi ja tuloksistasi, myös terveydestäsi ja turvallisuudestasi.

2. Pyrkii itsensä jatkuvaan kehittämiseen

Jatkuva oppiminen on ehdoton edellytys toimimiselle Personal Trainerina. Riittävän koulutuksen (korkeakoulu, ei pelkkä PT-tutkinto) ja laajan kokemuksen ansiosta Personal Trainer omaa tarvittavat kyvyt kehittää omaa työtään ja alaansa.

Pelkkä pitkä kokemus ”alalta” ei välttämättä riitä. Olennaista kehittymiselle on, että PT pystyy tiedostamaan ja arvioimaan omat ajattelu- ja toimintatapansa sekä tunnistamaan oppimisen ja kasvamisen tarpeensa.

PT:n tulee osata löytää uutta tietoa, tulkita, arvioida ja soveltaa sitä käytännön valmentamiseen. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa myös uskallusta asettaa kyseenalaiseksi itsestään selvinä pidettyjä asioita.

Olenkin vuosien varrella huomannut, että esimerkiksi monen asiakkaani syömistä ohjaavat ensisijaisesti tilannetekijät, ajatukset ja tunteet, ei niinkään ravitsemustietous tai sen puute. Tämä tarkoittaa sitä, että pelkällä ravitsemustiedon jakamiselle, neuvoilla ja ohjeilla ei päästä hyviin tuloksiin. 

3. Osaa motivoida

Hyvä Personal Trainer etsii asiakkaan motivaatiota muutokseen sisältäpäin, omista arvoista ja arvostuksista, joiden avulla muutoksesta tehdään jokaisen oman näköinen ja kokoinen. Ulkoinen motivaatiotekijäkin voi olla hyvä alku, mikäli alun jälkeen muodostuu myös sisäisiä motivaatiotekijöitä.

Valmennuksen ei pitäisi rakentua pelkästään ohjeiden antamisen tai asiakkaan itsekurin varaan, vaan hyvä Personal Trainer auttaa asiakastaan oman käyttäytymisen säätelyssä ja ohjaamisessa. Tärkeää on myös muutokseen liittyvien estävien tunteiden ja ajatusten käsittely sekä irrottautuminen tavoitteen kannalta ristiriidassa olevista  vanhoista tavoista.

On hyvä oivaltaa, että mikä tahansa muutos on  oppimisprosessi, joka vaatii omakohtaista pohdintaa, työtä ja tekoja. Esimerkiksi ennen liikunnan lisäämistä, asiakkaan voi olla hyvä ensin pohtia omaa käyttäytymistään ja tulla tietoiseksi omasta liikkumisestaan. Liikunnan lisäämisessä voi myös auttaa, jos tietää ne asiat, jotka omalla kohdalla rajoittavat ja hankaloittavat liikkumista.

Välillä on myös hyvä pohtia, miksi harrastan liikuntaa tai miksi haluan laihtua?

Hyvä PT etsii asiakkailleen yksilöllisen motivaatio-sekoituksen, joka useimmiten johtaa laadukkaaseen toimintaan, parempaan mielen hyvinvointiin sekä vaikuttavampaan valmennukseen (pysyviin käyttäytymisen muutoksiin). Valmennukseen hyvin motivoitunut asiakas ponnistelee tavoitteen eteen, sitoutuu harjoittelemaan ja valitsee elämässään sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat liikunnallista elämäntapaa myös valmennuksen jälkeen.

Valmennusprosessin jälkeen PT voi itse arvioida omaa onnistumistaan pohtimalla tuottiko valmennuksen toimenpiteet ulkoista “pakotettua” motivaatiota vai enemmänkin sisäistä, asiakkaan omaehtoista motivaatiota.

4. Tuntee asiakkaansa

Personal Trainerin on tunnettava sekä itsensä että asiakkaansa. Hyvä PT keskittyy asiakkaan vahvuuksien tunnistamiseen sekä pystyvyyden ja osaamisen tunteiden vahvistamiseen.

Hän valaa uskoa asiakkaan kykyihin, antaa konkreettisia työkaluja ja auttaa asiakasta asettamaan sopivan kokoiset tavoitteet muutokselle.

On myös ensiarvoisen tärkeää pysäyttää asiakas ajattelemaan, toimia keskustelukumppanina, kannatella vastoinkäymisissä sekä auttaa asiakasta johtamaan itseään arjen vuoristoradassa.

5. On tehokas viestijä

Hyvä Personal Trainer on puheissaan selkeä ja perusteleva. Hän antaa yksityiskohtaista palautetta, huomioi asiakkaiden edistymisen, jakaa kiitosta, kannustaa sekä haastaa kysymyksiä esittämällä. Tämä on tärkeää, koska usein pelkkä tiedon ja ohjeiden jakaminen ei riitä pysyvään muutokseen.

Asianmukainen viestintä pitää sisällään myös hyvät seuranta- ja raportointikäytännöt. Hyvä PT viestii myös osallistamalla asiakkaan mukaan valmennusprosessin kaikkiin vaiheisiin: suunnitteluun, tavoitteiden asettamiseen, toteutukseen, seurantaan ja arviointiin.

Seurantakäytännöt toteutetaan aina yksilöllisesti ja ne voivat liittyä asiakkaan vahvuuksien selvittämiseen, kehon toimintaan (ei pelkästään ulkonäköön), harjoitteluun (treenipäiväkirja), myönteisen kehonkuvan tukemiseen, itsemyötätunnosta muistuttamiseen ja esimerkiksi asiakkaan kannustamiseen itsereflektointiin oman hyvinvoinnin ja edistymisen seuraamiseen. 

6. Kuuntelee (ennemmin kuin suosittaa)

Jotta Personal Trainer voisi ymmärtää aidosti yksilön tarpeita ja tavoitteita, ja motivoida asiakasta muutokseen, niin hän tarvitsee riittäviä ihmissuhde-ja vuorovaikutustaitoja.

Hyvällä PT:llä pitäisi olla “herkät tuntosarvet” asiakkaan kokemuksille ja mielipiteille. Kaikkien valmennettavien kanssa eivät toimi samat työkalut ja metodit. Asiakasta aidosti kuuntelemalla, PT voi paremmin ymmärtää asiakkaan käyttäytymistä ja näin luoda vaikuttavampaa ohjausta.

Jos Personal Trainer ei ymmärrä terveyskäyttäytymisen moniuloitteisuutta eli kuinka fysiologiset, ympäristö- ja psykologiset tekijät vaikuttavat ihmisen käyttäytymiseen, niin valmennuksen vaikuttavuus ei todennäköisesti ole kovin pitkäikäistä.

7. On kurinalainen

Hyvä Personal Trainer luo asiakkaan kanssa yhdessä valmennuksen pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan. Sopiva kurinalaisuus on asiakkaasta välittämistä ja asiakkaiden arvostamista. Taitavan PT:n ”valvova silmä” ja sopiva vaatimustaso on kohtuullista, välitöntä sekä johdonmukaista.

Kun asiakas tuntee olevansa ”hyvissä käsissä”, hän oppii myös luottamaan itseensä, saa onnistumisen kokemuksia ja pystyy vähitellen ottamaan myös itse vastuuta omasta tekemisestään. Näin motivaatio ei pääse lopahtamaan ensimmäisen ”kuherruskuukauden” jälkeen. 

8. On sitoutunut

Parhaat Personal Trainerit valmentavat rakkaudesta lajiin. Lajirakkauden lisäksi hyvän Personal Trainerin on aina ajateltava asiakkaan parasta. Sillon asiakas on keskiössä, jolloin asiakas on itse aktiivinen ajattelija ja tekijä.

Tämä on tärkeää, koska mikään (pysyvä) muutos ei tapahdu pelkästään ohjeita antamalla ja tietoa lisäämällä, vaan vaaditaan motivaatiota muuttaa tottumuksia sekä riittävästi aikaa ja halua harjoitella uusia tapoja.

Lopuksi

Laadukas Personal training -toiminta on asiakkaan tarpeet, tunteet ja näkökulmat huomioivaa. On myös hyvä tiedostaa, että eri ihmisille Personal training -toiminnan laatu voi kuitenkin merkitä hieman erilaisia asioita.

Loppujen lopuksi kyse on yksilön tarpeiden ja saatavan palvelun kohtaamisesta.

Minun tavoitteena valmentajana on – elämäntilanteestasi riippuen – ottaa huomioon tarpeesi ja tavoitteesi sekä etsiä parhaiten sopivat käytännöt terveellisten elämäntapojen kokonaisuudesta juuri sinulle.

Ota yhteyttä minuun!

Se kannattaa tehdä heti, koska se voi olla yllättävän hyvä veto!

Personal Trainer Vantaa

Terveisin,

PT-Janne

Personal Trainer Vantaa