Kuinka valita hyvä Personal Trainer

Hyvä personal trainer

Hyvä Personal Trainer suunnittelee, luo positiivisen ilmapiirin, innostaa, auttaa tavoitteiden asettamisessa, opettaa taitoja, huomioi yksilölliset erot, kuuntelee ja rakentaa asiakkaiden itseluottamusta.

Eri ihmisille PT -toiminnan laatu voi merkitä hieman erilaisia asioita. Loppujen lopuksi kyse on yksilön tarpeiden ja saatavan palvelun kohtaamisesta.

Taitava PT ymmärtää perusperiaatteet ihmisen terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. Samoin hänen tulee tiedostaa fyysisen kunnon eri osa-alueiden kehittämisen sekä laadukkaan ravitsemuksen, unen ja levon perusteet ja merkitys.

Mutta kuinka ihmeessä valita hyvä Personal Trainer satojen ehdokkaiden joukosta?

Listasin 10 vinkkiä, joista tunnistat hyvin todennäköisesti hyvän Personal Trainerin.

1. Ymmärtää mistä tässä hommasta on kyse

Hyvä valmennus on ihmisen valmentamista niin yksilö- kuin joukkuelajeissa. Onnistuakseen auttamaan asiakastaan, Personal Trainerin on tunnettava sekä itsensä että asiakkaansa. Laadukas ja kokonaisvaltainen Personal Training -valmennus on pitkäjänteinen kehitysprosessi, joka ei ole vain yksittäinen projekti, vaan osa elämää ja elinikäistä oppimista.

Parhaimmassa tapauksessa oppiminen perustuu oppijan eli asiakkaan sisäiseen motivaatioon. Personal Trainerin asiakastyössä tämä tarkoittaa sitä, että hän ottaa erityisen tarkasti huomioon yksilön tarpeet ja tavoitteet sekä auttaa asiakasta löytämään sisäisen motivaationsa ja omat voimavaransa.

Valmennukseen hyvin motivoitunut asiakas ponnistelee tavoitteen eteen, sitoutuu harjoittelemaan ja valitsee elämässään sellaisia toimintatapoja, jotka tukevat liikunnallista elämäntapaa myös valmennuksen jälkeen.

2. Omaa kykyä kriittiseen ajatteluun ja olennaisen oivaltamiseen

Pätevä Personal Trainer noudattaa tieteellisyyden periaatteita, jota tukee sekä jatkuvasti päivittyvä tutkimustieto että esimerkiksi yleiset ravitsemussuositukset.

Mitä kauempana näyttöön perustuvasta tiedosta suositukset ja periaatteet esimerkiksi ravitsemuksen tai tietyn harjoittelumenetelmän kohdalla ovat, sitä huonommin ne keskimäärin toimivat. 

Ja toisaalta..

Mitä enemmän ne perustavat elimistömme fysiologian, harjoittelun, ravitsemuksen ja käyttäytymisen tutkituille periaatteille, sitä paremmin ne toimivat.

Näyttöön perustava Personal Trainer ymmärtääkin asiakkaan valmennusprosessin monitieteisenä (arvostaa fyysista, psyykkistä sekä käyttäytymistieteellistä valmennusta). Kaikkea ei tarvitse osata itse ja hyvä PT käyttää hyödykseen myös ulkopuolisten asiantuntijoiden apua. Taitava PT verkostoituu esimerkiksi ravitsemusterapeuttien, psykologien ja kuntoutuksen asiantuntijoiden kanssa.

Kysymys on loppujen lopuksi siitä, että Personal Trainer on vastuussa paitsi oppimisestasi ja tuloksistasi, myös terveydestäsi ja turvallisuudestasi.

3. Personal Trainer elinikäisenä oppijana

Jatkuva oppiminen on ehdoton edellytys toimimiselle valmentajana. Hyvä PT tekee työtä intohimoisesti ja asiantuntevasti sekä pyrkii jatkuvasti kehittämään itseään. PT:n tulee osata löytää uutta tietoa, sekä tulkita, arvioida ja soveltaa sitä käytännön valmentamiseen. Elinikäinen oppiminen tarkoittaa myös uskallusta asettaa kyseenalaiseksi itsestään selvinä pidettyjä asioita.

Personal Trainerin täytyy myös tuntea itsensä hyvin, joka tarkoittaa sitä, että hän on käynyt läpi henkisen kasvun prosessinsa. Hyvän koulutuksen (korkeakoulu, ei pelkkä PT-tutkinto) ja laajan kokemuksen ansiosta Personal Trainer omaa tarvittavat kyvyt kehittää omaa työtään ja alaansa.

Pelkkä pitkä kokemus ”alalta” ei riitä, vaan oleellista kehittymiselle on, että PT pystyy tiedostamaan ja arvioimaan omat ajattelu- ja toimintatapansa sekä tunnistamaan oppimisen ja kasvamisen tarpeensa. 

PT:n on hyvä olla riittävän nöyrä oppimaan uutta, mutta kuitenkin riittävän itsevarma toimimaan systemaattisesti (omaan valmennusfilosofiaan nojaten) ilman tuuliviiri-ilmiöitä (esim. liikuntatrendien perässä juokseminen ja erilaisten dieettien kokeileminen).

4. Osaa motivoida

Keskinkertaisen ja loistavan Personal Trainerin ero on usein kyvyssä innostaa. Parhaat valmentajat täyttävät asiakkaansa innostuksella ”muutokseen”. 

Liikunta on kivaa – en osaisi olla ilman !!

Motivoiva valmentaja etenee myönteisen kautta, etsivällä otteella, jolloin päähuomio kohdistetaan tavoitteisiin, toivottuun tulevaisuuteen, mahdollisuuksiin ja voimavaroihin sekä edistymiseen – sen sijaan, että analysoitaisiin ongelmia, niiden syitä ja menneisyyttä.

5. Tuntee asiakkaansa

Onnistuneimmillaan Personal Trainer -ohjaus keskittyy asiakkaan vahvuuksien tunnistamiseen sekä pystyvyyden ja osaamisen tunteiden vahvistamiseen. Hyvä PT valaa uskoa asiakkaan kykyihin, antaa konkreettisia työkaluja ja auttaa asiakasta asettamaan sopivan kokoiset tavoitteensa muutokselle.

Hyvä PT -toiminta on asiakkaan tarpeet, tunteet ja näkökulmat huomioivaa, ja hänen toiminta on kannustavaa, päätöksiä perustelevaa, vaihtoehtoja tarjoavaa ja kaikenlaista syyllistämistä karttavaa.

Välillä on myös ensiarvoisen tärkeää pysäyttää asiakas ajattelemaan, toimia keskustelukumppanina, puhua tunteista sekä auttaa asiakasta johtamaan itseään arjen vuoristoradalla. 

6. On tehokas viestijä

Hyvä Personal Trainer on puheissaan selkeä ja pätevä. Kiitoksen antaminen ei ole suomalaisen kulttuurin vahvuuksia. Tästä huolimatta kiitos hyvästä suorituksesta on olennainen osa hyvää vuorovaikutusta. Hyvät vuorovaikutustaidot omaava PT etsii asiakkaan vahvuuksia ja voimavaroja, antaa hyvää (ja yksityiskohtaista) palautetta, jakaa kiitosta sekä vaikuttaa sekä kysymyksiä esittämällä että neuvoja ja ohjeita antamalla. 

Tämä on tärkeää, koska usein pelkkä tiedon ja ohjeiden jakaminen ei riitä pysyvään muutokseen. Ohjeiden lisäksi tarvitaan hyvässä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa valmennusta, joka korostaa asiakkaan merkitystä oman elämänsä parhaana asiantuntijana.

7. Kuuntelee

Hyvällä valmentajalla pitäisi olla aina herkkä korva asiakkaan tuntemuksille ja mielipiteille. Pelkkä kuunteleminen ei aina kuitenkaan riitä. Asiakkaiden näkemyksiä tulee ottaa myös huomioon.

Kaikkien valmennettavien kanssa eivät toimi samat mallit ja metodit. Asiakkailla on usein esim. syömiseen tai liikkumiseen liittyviä yksilöllisiä mieltymyksiä ja rajoituksia, jotka on ymmärrettävä ottaa huomioon.

Monesti tärkeämpää on kuunnella kuin suosittaa !!

Jotta Personal Trainer voisi kuunnella aidosti yksilön tarpeita ja tavoitteita, ja motivoida asiakasta liikkumaan, niin hän tarvitsee hyviä ihmissuhde -ja vuorovaikutustaitoja, ajattelun joustavuutta ja luovuutta.

8. On kurinalainen

Hyvä personal trainer luo asiakkaan kanssa yhdessä valmennuksen pelisäännöt, joiden puitteissa toimitaan. Taitavan PT:n ”valvova silmä” ja sopiva vaatimustaso on kohtuullista, välitöntä sekä johdonmukaista.

Asiakas tuntee olevansa ”hyvissä käsissä” ja oppii luottamaan itseensä ja pääsee eteenpäin eli ottamaan myös itse vastuuta omasta tekemisestään. Näin motivaatio ei pääse lopahtamaan ensimmäisen ”kuherruskuukauden” jälkeen. 

Sopiva kurinalaisuus on siis asiakkaasta välittämistä ja asiakkaiden arvostamista, jonka kautta päästään yleensä parhaimpaan lopputulokseen. 

9. Hyvä Personal Trainer koutsaa esimerkillä

Valmentajan tulee ymmärtää esimerkkiroolinsa. Hän luo myönteisyyttä ja hyvän ilmapiirin oppimisprosessille. Hyvä ”pössis” on kullanarvoinen tekijä sisäisen motivaation ja pysyvien tuloksien takana. 

10. On sitoutunut

Parhaat Personal Trainerit valmentavat rakkaudesta lajiin. Lajirakkauden lisäksi hyvän Personal Trainerin on aina ajateltava asiakkaan parasta. Sillon asiakas on keskiössä, jolloin hän on itse aktiivinen ajatteli ja tekijä.

Tämä on tärkeää, koska mikään (pysyvä) muutos ei tapahdu pelkästään tietoa lisäämällä, vaan vaaditaan motivaatiota muuttaa tottumuksia sekä riittävästi aikaa ja halua harjoitella uusia tapoja.

Näin henkilökohtaisen valmentamisen lopullisena tavoitteena voisikin olla oppiminen ja ihmisenä kehittyminen, jolloin tulokset ovat oppimisen sivutuote ja lopputulema. 

Lopuksi

Minun tavoitteena valmentajana on – elämäntilanteestasi riippuen – ottaa huomioon tarpeesi ja tavoitteesi sekä etsiä parhaiten sopivat käytännöt terveellisten elämäntapojen kokonaisuudesta juuri sinulle.

Ota yhteyttä minuun! Se kannattaa tehdä heti, koska se voi olla yllättävän hyvä veto!

Terveisin,

PT-Janne

Personal Trainer Vantaa